© De Olde Tramhalte Algemene voorwaarden
Made by O.T.
Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden handelend onder de namen: Oldetramhalte, De Olde Tramhalte, (hierna Oldetramhalte). Artikel 1. Toepasselijkheid  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Oldetramhalte en een wederpartij  (hierna Wederpartij) zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de  toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.  1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Oldetramhalte worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Oldetramhalte ingeschakelde tussenpersonen en derden. 1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.6 Indien u aan de Oldetramhalte schriftelijk opgave doet van een adres, is de Oldetramhalte gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Wederpartij aan de Oldetramhalte schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden gezonden. 1.7 Wanneer door de Oldetramhalte gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Oldetramhalte deze Voorwaarden ruimer toepast.  1.8 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Oldetramhalte in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Artikel 2. Onderneming Vestigingsadres en bezoekadres: De Olde Tramhalte Noord 14 8424PG  Elsloo (fr)                        0561-475601 Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten  3.1 Alle aanbiedingen van de Oldetramhalte zijn vrijblijvend en dienen te worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot  onderhandeling. De Oldetramhalte behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voor het ontstaan van de  verbintenis te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door de Oldetramhalte. De Oldetramhalte is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Oldetramhalte dit mede binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 3.3 Gegevens op de internetsite en in drukwerken verstrekt door de Oldetramhalte kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Zij binden de Oldetramhalte nooit. 3.4 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanuit het bedrijf of magazijn van de Oldetramhalte en zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele emballage en verzending of transport. Artikel 4. Prijzen en betalingen  4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW tenzij anders vermeld.  4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief montagekosten, plaatsing en aansluiting.  4.3 De Oldetramhalte is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een 1e aanbetaling van minimaal 50% van het totale bedrag, een 2e aanbetaling 25% halverwege de bouwwerkzaamheden en de finale restant betaling voor levering van het bestelde product. Betaling kan geschieden d.m.v. overschrijving. Eventuele extra kosten voor extra werkzaamheden, verzending, transport worden direct doorberekend aan de Wederpartij en dienen voldaan te worden. Artikel 5. Aanbetaling. Indien door een bijzondere omstandigheden in de nakoming gelegen aan de zijde van de Oldetramhalte de overeenkomst wordt ontbonden heeft de Wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetalingen, maar niet op schadevergoeding en niet op rente of gederfde inkomsten. Artikel 6. Levering 6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 90 (negentig) werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel eerder / later is bepaald in de overeenkomst tussen de Wederpartij en de Oldetramhalte. De door de Oldetramhalte opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook door de Oldetramhalte overschreden wordt, zal de Oldetramhalte  u hiervan onmiddellijk via brief of e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft u niet de bevoegdheid om de overeenkomst met de Oldetramhalte  te ontbinden, tenzij anders omschreven in de overeenkomst. 6.3 Indien het product op afroep klaar staat en de klant het product later wil dan is overeengekomen kan het product bij de leverancier worden gestald. De klant dient dan wel het volledige bedrag te betalen en kan het product op afroep laten leveren. Zodra de volledige betaling is gedaan is de klant eigendom van het product. 6.4 De prijzen op onze websites zijn prijzen af Noord 14 8424PG Elsloo tenzij anders overeen gekomen. Artikel 7. Opschorting, ontbinding, schadeloos stellen en tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 7.1 De Oldetramhalte is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: -de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; -na het sluiten van de overeenkomst de Oldetramhalte ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; -de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; -indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van de Oldetramhalte  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de Oldetramhalte  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 7.2 Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Oldetramhalte kan worden gevergd. 7.3 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Oldetramhalte  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Oldetramhalte op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Oldetramhalte de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 7.5 Indien de Oldetramhalte op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling. 7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Oldetramhalte , zal de Oldetramhalte in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de Oldetramhalte is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Oldetramalte zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de Oldetramhalte  genoemde termijn te voldoen, tenzij de Oldetramhalte anders aangeeft. 7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Oldetramhalte vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Oldetramhalte  op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 7.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert in strijd met deze Voorwaarden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 7.9 Na de acceptatie van een bestelling van maatwerk is het voor de Wederpartij na veertien dagen bedenktijd niet meer mogelijk de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen. 7.10 Schadeloos stellen, als er toch enigzins een ontbinding van een maatwerkproject voortkomt van wederpartij is de wederpartij een bedrag verschuldigd van 25% van de koopsom voor de aanvang van de werkzaamheden, 50% van de koopsom tijdens de werkzaamheden en 75% bij laatste werkzaamheden. Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 8.1 Zolang de Oldetramhalte geen volledige betaling van het overeengekomen van Wederpartij heeft ontvangen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen eigendom van de Oldetramhalte. 8.2 De Oldetramhalte heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige betaling betaling van Wederpartij of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Artikel 9. Privacy beleid  9.1 De Oldetramhalte zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.  9.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door de Oldetramhalte kunnen nakomen van de overeenkomst die met de Wederpartij is aangegaan.  9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.  9.4 Uw gegevens worden niet aan een derden commerciële partij verstrekt. Artikel 10. Garantie De Oldetramhalte geeft op alle niet bewegende goederen onderdelengarantie, dit houdt in dat de Oldetramhalte kosteloos de onderdelen levert wanneer er onverhoopt iets defect raakt binnen de gestelde garantietermijn, onverminderd het in artikel 12 bepaalde met betrekking tot zelf-installatie. De Wederpartij zal in geval van defecten zelf de kosten dragen voor een monteur of installateur. Garantie termijnen van onze producten zijn als volgt: - pipowagen: 1 jaar - maatwerk: 1 jaar - dierverblijven: 1 jaar - op draaiend en bewegende onderdelen: 6 maanden - houtrot, mits goed onderhouden: (alleen geheel nieuw gebouwd) 10 jaar - hout is een natuurproduct waar geen garantie op verleend wordt door werking van het hout - gerenoveerde projecten of 2e hands wordt geen garantie verleend - Bij zelfwerkzaamheden of uitbesteding hiervan zonder schriftelijke toestemming vervalt de garantie - werking van het hout Hout is een natuurproduct, wat betekent dat het hout blijft werken. Hout is als een spons, d.w.z. als  het droogt, dan krimpt het en als het nat wordt dan zet het uit. Dat gaat nooit over. Met andere woorden uitgewerkt hout bestaat niet. Daardoor kunnen er spanningen ontstaan die tot kromming of scheurvorming  kunnen leiden. Met name tussen de schroeven in een plank kunnen er scheuren ontstaan. Vooraf is niet te zeggen of en hoe een plank gaat kromtrekken of scheuren, dit is volledig afhankelijk van verschillende omstandigheden. Wij  geven dan ook geen garantie op het hout voor wat betreft scheuren en kromtrekken. Hout vergrijst onder invloed van het zonlicht. Als u dit niet mooi vindt kunt u het hout o.a. behandelen met olie of beits of verf. Het vergrijzen heeft slechts geringe invloed op de duurzaamheid. Artikel 11. Onderhoud Alle houtproducten kunnen een behandeling  ondergaan. Daarna moeten deze 2 tot 3 lagen behandeld worden. Hoe vaak er nadien behandeld moet worden is afhankelijk van de houtsoort. Tijdens de verkoop zal dit toegelicht worden. Artikel 12. Installatie producten De Oldetramhalte adviseert installatie door haar eigen bouwteam. Hiermee garandeert de Oldetramhalte een professionele installatie. Indien de wederpartij niet kiest voor installatie door de Oldetramhalte hebben slechts producten die door een erkend installateur zijn geïnstalleerd hebben fabrieksgarantie. De Oldetramhalte kan derhalve niet instaan voor haar producten bij niet-professionele installatie. De Oldetramhalte  heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het ondersteunen van de installatie. De Oldetramhalte is niet aansprakelijk voor de opbouw of installatie van het product. Eventuele opbouw of installatie wordt overeengekomen tussen de verkoper van het product en de Wederpartij. De oldetramhalte is daarbij geen contractspartij. Artikel 13. Intellectuele eigendom 13.1 De Oldetramhalte behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, vooronder maar niet uitsluitend ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Oldetramhalte. 13.2 De Oldetramhalte heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht 13.3 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. blijven het onvervreemdbaar eigendom van de Oldetramhalte en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 13.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van de Oldetramhalte om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.  Artikel 14. Reclames en aansprakelijkheid  14.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij de Oldetramhalte daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14)dagen na  aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was hiervan op de hoogte te stellen. 14.2 Eventuele gebreken aan de producten worden geconstateerd door middel van digitale foto’s die Wederpartij bij de kennisgeving van het gebrek dient bij te voegen. 14.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Oldetramhalte de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 14.3 Indien de Wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de Oldetramhalte te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Wederpartij komen (dit artikel is niet geldig op maatwerk producten). Artikel 15. Bestellingen/communicatie  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en de Oldetramhalte, dan wel tussen de Oldetramhalte en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en de Oldetramhalte , is de Oldetramhalte niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Oldetramhalte. Artikel 16. Overmacht  16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Oldetramhalte ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de Wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Oldetramhalte gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Oldetramhalte kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 16.3 Indien de Oldetramhalte ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Oldetramhalte gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 17. Transport en plaatsing. De verzending geschiedt op de wijze als door de Oldetramhalte is aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst. Wenst de Wederpartij een zending op andere wijze te ontvangen, bijvoorbeeld per expresverzending, zijn de extra kosten hieraan verbonden voor diens rekening. Plaatsing van producten dienen met de auto goed bereikbaar te zijn tot aan het te plaatsen product en er dient een vlakke ondergrond te zijn. anders kan de Oldetramhalte besluiten het product bij de wederpartij af te leveren bij de voordeur op de verharde weg. Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden 19.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 19.2 Oldetramhalte is ten alle tijden gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen indien zij dit nodig acht. Artikel 20. Algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds mei 2011 op handelingen van de Oldetramhalte en kunnen op verzoek worden toegestuurd oldetramhalte@gmail.com
© De Olde Tramhalte
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden handelend onder de namen: Oldetramhalte, De Olde Tramhalte, (hierna Oldetramhalte). Artikel 1. Toepasselijkheid  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Oldetramhalte en een wederpartij  (hierna Wederpartij) zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de  toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.  1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Oldetramhalte worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Oldetramhalte ingeschakelde tussenpersonen en derden. 1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.6 Indien u aan de Oldetramhalte schriftelijk opgave doet van een adres, is de Oldetramhalte gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Wederpartij aan de Oldetramhalte schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden gezonden. 1.7 Wanneer door de Oldetramhalte gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Oldetramhalte deze Voorwaarden ruimer toepast.  1.8 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Oldetramhalte in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Artikel 2. Onderneming Vestigingsadres en bezoekadres: De Olde Tramhalte Noord 14 8424PG  Elsloo (fr)      0561-475601 Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten  3.1 Alle aanbiedingen van de Oldetramhalte zijn vrijblijvend en dienen te worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot  onderhandeling. De Oldetramhalte behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voor het ontstaan van de  verbintenis te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door de Oldetramhalte. De Oldetramhalte is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Oldetramhalte dit mede binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 3.3 Gegevens op de internetsite en in drukwerken verstrekt door de Oldetramhalte kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Zij binden de Oldetramhalte nooit. 3.4 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanuit het bedrijf of magazijn van de Oldetramhalte en zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele emballage en verzending of transport. Artikel 4. Prijzen en betalingen  4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW tenzij anders vermeld.  4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief montagekosten, plaatsing en aansluiting. 4.3 De Oldetramhalte is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een 1e aanbetaling van minimaal 50% van het totale bedrag, een 2e aanbetaling halverwege de bouwwerkzaamheden en de finale betaling voor levering van het bestelde product. Betaling kan geschieden d.m.v. overschrijving. Eventuele extra kosten voor extra werkzaamheden, verzending, transport worden direct doorberekend aan de Wederpartij en dienen voldaan te worden. Artikel 5. Aanbetaling. Indien door een bijzondere omstandigheden in de nakoming gelegen aan de zijde van de Oldetramhalte de overeenkomst wordt ontbonden heeft de Wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetalingen, maar niet op schadevergoeding en niet op rente of gederfde inkomsten. Artikel 6. Levering 6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 90 (negentig) werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel eerder / later is bepaald in de overeenkomst tussen de Wederpartij en de Oldetramhalte. De door de Oldetramhalte opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook door de Oldetramhalte overschreden wordt, zal de Oldetramhalte  u hiervan onmiddellijk via brief of e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft u niet de bevoegdheid om de overeenkomst met de Oldetramhalte  te ontbinden, tenzij anders omschreven in de overeenkomst. 6.3 Indien het product op afroep klaar staat en de klant het product later wil dan is overeengekomen kan het product bij de leverancier worden gestald. De klant dient dan wel het volledige bedrag te betalen en kan het product op afroep laten leveren. Zodra de volledige betaling is gedaan is de klant eigendom van het product. 6.4 De prijzen op onze websites zijn prijzen af Noord 14 8424PG Elsloo tenzij anders overeen gekomen. Artikel 7. Opschorting, ontbinding, schadeloos stellen en tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 7.1 De Oldetramhalte is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: -de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; -na het sluiten van de overeenkomst de Oldetramhalte ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; -de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; -indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van de Oldetramhalte  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de Oldetramhalte  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 7.2 Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Oldetramhalte kan worden gevergd. 7.3 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Oldetramhalte  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Oldetramhalte op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Oldetramhalte de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 7.5 Indien de Oldetramhalte op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling. 7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Oldetramhalte , zal de Oldetramhalte in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de Oldetramhalte is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Oldetramalte zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de Oldetramhalte  genoemde termijn te voldoen, tenzij de Oldetramhalte anders aangeeft. 7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Oldetramhalte vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Oldetramhalte  op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 7.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert in strijd met deze Voorwaarden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 7.9 Na de acceptatie van een bestelling van maatwerk is het voor de Wederpartij na veertien dagen bedenktijd niet meer mogelijk de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen. 7.10 Schadeloos stellen, als er toch enigzins een ontbinding van een maatwerkproject voortkomt van wederpartij is de wederpartij een bedrag verschuldigd van 25% van de koopsom voor de aanvang van de werkzaamheden, 50% van de koopsom tijdens de werkzaamheden en 75% bij laatste werkzaamheden. Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 8.1 Zolang de Oldetramhalte geen volledige betaling van het overeengekomen van Wederpartij heeft ontvangen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen eigendom van de Oldetramhalte. 8.2 De Oldetramhalte heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige betaling betaling van Wederpartij of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Artikel 9. Privacy beleid  9.1 De Oldetramhalte zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.  9.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door de Oldetramhalte kunnen nakomen van de overeenkomst die met de Wederpartij is aangegaan.  9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.  9.4 Uw gegevens worden niet aan een derden commerciële partij verstrekt. Artikel 10. Garantie De Oldetramhalte geeft op alle niet bewegende goederen onderdelengarantie, dit houdt in dat de Oldetramhalte kosteloos de onderdelen levert wanneer er onverhoopt iets defect raakt binnen de gestelde garantietermijn, onverminderd het in artikel 12 bepaalde met betrekking tot zelf-installatie. De Wederpartij zal in geval van defecten zelf de kosten dragen voor een monteur of installateur. Garantie termijnen van onze producten zijn als volgt: - pipowagen: 1 jaar - maatwerk: 1 jaar - dierverblijven: 1 jaar - op draaiend en bewegende onderdelen: 6 maanden - houtrot, mits goed onderhouden: (alleen geheel nieuw gebouwd) 10 jaar - hout is een natuurproduct waar geen garantie op verleend wordt door werking van het hout - gerenoveerde projecten of 2e hands wordt geen garantie verleend - Bij zelfwerkzaamheden of uitbesteding hiervan zonder schriftelijke toestemming vervalt de garantie - werking van het hout Hout is een natuurproduct, wat betekent dat het hout blijft werken. Hout is als een spons, d.w.z. als  het droogt, dan krimpt het en als het nat wordt dan zet het uit. Dat gaat nooit over. Met andere woorden uitgewerkt hout bestaat niet. Daardoor kunnen er spanningen ontstaan die tot kromming of scheurvorming  kunnen leiden. Met name tussen de schroeven in een plank kunnen er scheuren ontstaan. Vooraf is niet te zeggen of en hoe een plank gaat kromtrekken of scheuren, dit is volledig afhankelijk van verschillende omstandigheden. Wij  geven dan ook geen garantie op het hout voor wat betreft scheuren en kromtrekken. Hout vergrijst onder invloed van het zonlicht. Als u dit niet mooi vindt kunt u het hout o.a. behandelen met olie of beits of verf. Het vergrijzen heeft slechts geringe invloed op de duurzaamheid. Artikel 11. Onderhoud Alle houtproducten kunnen een behandeling  ondergaan. Daarna moeten deze 2 tot 3 lagen behandeld worden. Hoe vaak er nadien behandeld moet worden is afhankelijk van de houtsoort. Tijdens de verkoop zal dit toegelicht worden. Artikel 12. Installatie producten De Oldetramhalte adviseert installatie door haar eigen bouwteam. Hiermee garandeert de Oldetramhalte een professionele installatie. Indien de wederpartij niet kiest voor installatie door de Oldetramhalte hebben slechts producten die door een erkend installateur zijn geïnstalleerd hebben fabrieksgarantie. De Oldetramhalte kan derhalve niet instaan voor haar producten bij niet-professionele installatie. De Oldetramhalte  heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het ondersteunen van de installatie. De Oldetramhalte is niet aansprakelijk voor de opbouw of installatie van het product. Eventuele opbouw of installatie wordt overeengekomen tussen de verkoper van het product en de Wederpartij. De oldetramhalte is daarbij geen contractspartij. Artikel 13. Intellectuele eigendom 13.1 De Oldetramhalte behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, vooronder maar niet uitsluitend ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Oldetramhalte. 13.2 De Oldetramhalte heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht 13.3 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. blijven het onvervreemdbaar eigendom van de Oldetramhalte en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 13.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van de Oldetramhalte om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.  Artikel 14. Reclames en aansprakelijkheid  14.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij de Oldetramhalte daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14)dagen na  aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was hiervan op de hoogte te stellen. 14.2 Eventuele gebreken aan de producten worden geconstateerd door middel van digitale foto’s die Wederpartij bij de kennisgeving van het gebrek dient bij te voegen. 14.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Oldetramhalte de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 14.3 Indien de Wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de Oldetramhalte te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Wederpartij komen (dit artikel is niet geldig op maatwerk producten). Artikel 15. Bestellingen/communicatie  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en de Oldetramhalte, dan wel tussen de Oldetramhalte en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en de Oldetramhalte , is de Oldetramhalte niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Oldetramhalte. Artikel 16. Overmacht  16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Oldetramhalte ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de Wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Oldetramhalte gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Oldetramhalte kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 16.3 Indien de Oldetramhalte ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Oldetramhalte gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 17. Transport en plaatsing. De verzending geschiedt op de wijze als door de Oldetramhalte is aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst. Wenst de Wederpartij een zending op andere wijze te ontvangen, bijvoorbeeld per expresverzending, zijn de extra kosten hieraan verbonden voor diens rekening. Plaatsing van producten dienen met de auto goed bereikbaar te zijn tot aan het te plaatsen product en er dient een vlakke ondergrond te zijn. anders kan de Oldetramhalte besluiten het product bij de wederpartij af te leveren bij de voordeur op de verharde weg. Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden 19.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 19.2 Oldetramhalte is ten alle tijden gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen indien zij dit nodig acht. Artikel 20. Algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds mei 2011 op handelingen van de Oldetramhalte en kunnen op verzoek worden toegestuurd oldetramhalte@gmail.com